เกี่ยวกับศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ

abot_b

          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เดิมมีชื่อว่า คณะสหกรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ทางคณะสหกรณ์ได้เพิ่มวิชาเศรษฐศาสตร์กสิกรรมเข้าไปในหลักสูตรแทนวิชากฎหมายที่คัดออก จึงได้ขยายชื่อเป็นคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และได้ย้ายที่ตั้งคณะฯ จากกรมสหกรณ์ที่ดินท่าราชวรดิษฐ์มารวมอยู่กับคณะอื่นๆ ที่บางเขนเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2499 และในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ “คณะเศรษฐศาสตร์” และ “คณะบริหารธุรกิจ”

          โดยคณะเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการประยุกต์กับภาคการเกษตร และภายใต้หลักแห่งความร่วมมือกันตามวิถีทางสหกรณ์ โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์ของสังคมในขณะนั้น

          อย่างไรก็ตามความต้องการบุคลากรทวีขึ้นและมีแนวโน้มต้องการผู้ที่มีความรอบรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และเป็นนักวิจัยได้ ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา และต่อมาได้มีการขยายสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางขึ้น โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรและภาควิชาสหกรณ์เรื่อยมา

          ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์จึงมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็นภาคปกติ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และภาคพิเศษ จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละโครงการจำเป็นต้องใช้บุคลากร อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกันเป็นจำนวนมาก

          ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานการบริหารโครงการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและการสนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่า จึงมีการจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และให้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ และงานบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

abot_m

          สนับสนุนการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

abot_v

          เป็นศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศในการจัดการการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

abot_o

         1. สนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา
         2. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
         3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
         4. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่นิสิต อาจารย์และบุคคลทั่วไป

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل