ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE (เสาร์-อาทิตย์)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 17 (รหัสสาขาวิชา XG 65)  
ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ 30  เมษายน 2560
แนะนำหลักสูตร วันพุธที่  29 มีนาคม 2560 เวลา 18.30-20.0 น.
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560  เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  08-9894- 0712, 08-1553-0959 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 8  พฤษภาคม 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่  18 พฤษภาคม 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัว* ตามประกาศมหาวิทยาลัย (โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน* ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560
เปิดภาคเรียน*
สิงหาคม 2560
 * อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

index_logoMBE_S
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 17 (รหัสสาขาวิชา XG 65) ประจำปีการศึกษา  2560 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) (รอบแรก)
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหลักสูตร วันพุธที่  11  มกราคม 2560 เวลา 18.30-20.30 น. ณ ห้อง EC 2102
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง EC 5314
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  08-9894- 0712, 08-1553-0959 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัว ตามประกาศมหาวิทยาลัย (โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560
เปิดภาคเรียน
สิงหาคม 2560

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มี 2 แผน
1.แผน ก ( มีวิทยานิพนธ์ )  หน่วยกิตรวม 41 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1   วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต  (รวมวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต)
1.2   วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. แผน ข ( มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ ) หน่วยกิตรวม 41 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1   วิชาเอกไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต ( รวมวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต )
2.2   การศึกษาค้นคว้าด้วยอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่เทียบเท่า 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
4. สำเนาใบรายงานคะแนนการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในชุดใบสมัครจากผู้รับรอง 3 คน ที่มิใช่ญาติ
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (กรณีชื่อ นามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน)

กรณีสมัครด้วยตนเอง
1. โปรดนำเอกสารต้นฉบับสำหรับหลักฐานประกอบ ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 มาในวันสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2. โปรดลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับหลักฐานประกอบทุกแผ่นด้วย

วัน เวลา สถานที่
ทำการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เฉพาะวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกเพราะมีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาที่สมัคร

การคัดเลือก
คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละรุ่นประมาณ 60 คน (แผน ก (วิทยานิพนธ์) ไม่เกิน 10 คน และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 50 คน)  โดย
1. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2. การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาถึงความตั้งใจ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
3. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค คณิตศาสตร์-สถิติ และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าตำรา เอกสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ การศึกษาดูงานในประเทศ การบริการห้องสมุด การทบทวนรายวิชา การอบรมคอมพิวเตอร์ สวัสดิการนิสิต พร้อมทั้งการจัดงานฉลองปริญญาบัตร ประมาณ 249,000 บาท (ไม่รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)
*โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น*

 

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان