ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (MCE)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

index_logoMCE_S
โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบ 2)
รายการ
วัน-เวลา
รับสมัคร (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด)
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่  15  ตุลาคม 2560
แนะนำหลักสูตร  -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18  ตุลาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  28  ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่  31 ตุลาคม 2560
รายงานตัว/ลงทะเบียน วันศุกร์ที่  10 และ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26  พฤศจิกายน 2560
และ วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

 

index_logoMCE_S
โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560
รายการ
วัน-เวลา
รับสมัคร (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด)
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
แนะนำหลักสูตร  -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่  8  ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่  20  ตุลาคม 2560
รายงานตัว/ลงทะเบียน วันศุกร์ที่  27 และ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26  พฤศจิกายน 2560
และ วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
           2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.00

วิธีการสอบคัดเลือก
           สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ (พิจารณาจากความรู้ ความตั้งใจ การนำไปใช้และความสามารถ ตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษา  รวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร)

ระยะเวลาในการศึกษา
           หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี โดยแต่ละปีแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ
                      ภาคปลาย : เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
                      ภาคต้น : เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
                      ภาคฤดูร้อน : เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม
           ในแต่ละสัปดาห์ เรียน 2 วัน คือ  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  หรือวันเวลาอื่นตามความจำเป็นที่จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

เอกสารในการสมัคร
           1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และสำเนาใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด)
           2. รูปสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ชาย-หญิง สวมชุดสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท)
- ติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 2 รูป
- ติดที่ใบสมัครบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 รูป
           3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ชุด
           4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
           5. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 ชุด
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองรายวิชาที่เรียนที่เหลือ
           6. สำเนาใบรายงานคะแนนสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี (วุฒิ ปวส.)
           7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 1 ชุด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ประมาณ  180,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ ค่าตำราเรียน/เอกสาร  และศึกษาดูงานต่างประเทศ

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل