ป.โท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB)

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันศุกร์ที่  23  มีนาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) 
แนะนำหลักสูตร วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ไม่มีสอบข้อเขียน)
สอบข้อเขียน  -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  31  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่  1  พฤษภาคม  2561
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันพุธที่  2  – วันเสาร์ที่  5 พฤษภาคม 2561
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ที่  5 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2561

 

หลักสูตร

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เป็นหลักสูตร 2 ปี มี 2 แผนการเรียนดังนี้
           1. แบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก(2)) โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 25 และ 12 หน่วยกิตตามลำดับ
           2. แบบไม่มีวิทยานิพนธ์ (แผน ข แบบทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ) โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 31 และ 6 หน่วยกิตตามลำดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
           2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.00

วิธีการสอบคัดเลือก
           โดยการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติและความตั้งใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะเวลาในการศึกษา
           หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์

วันและเวลาเรียน
           จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับบปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากผู้รับรอง 3 ท่าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แผ่นพับรายละเอียดหลักสูตร   (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان