ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)


โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23  ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2) รอบ 2
(รับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ เท่านั้น)
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  2  เมษายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2561  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) 
แนะนำหลักสูตร -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 9  ่มิถุนายน 2561  เวลา 09.00-12.00 น.
สอบข้อเขียน (ข้อสอบเป็นปรนัย  จำนวนทั้งหมด 45 ข้อ)
1. ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
2. วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
- Calculus (differentiation)
- การแก้สมการ และระบบสมการ หาค่าตัวแปร (1-3 ตัวแปร)
- exponential และ logarithmic
- Matrix algebra
3. วิชาสถิติเบื้องต้น (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
- ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน)
- ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
- การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย, ANOVA
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  9  มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่  25  มิถุนายน 2561
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันอาทิตย์ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม 2561
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 5 ถึง วันอังคารที่  10  กรกฎาคม 2561
รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม 2561
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2561

 


โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23  ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2) รอบแรก
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่  23  มีนาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) 
แนะนำหลักสูตร วันเสาร์ที่  3  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561
วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 31  มีนาคม  2561  เวลา 09.00-12.00 น.
สอบข้อเขียน (ข้อสอบเป็นปรนัย  จำนวนทั้งหมด 45 ข้อ)
1. ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
2. วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
- Calculus (differentiation)
- การแก้สมการ และระบบสมการ หาค่าตัวแปร (1-3 ตัวแปร)
- exponential และ logarithmic
- Matrix algebra
3. วิชาสถิติเบื้องต้น (ข้อสอบมี 15 ข้อ)
- ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าความแปรปรวน)
- ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
- การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย, ANOVA
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  31  มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม  2561
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 2 – วันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม 2561
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันเสาร์ที่  5 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
วันเปิดภาคเรียน สิงหาคม 2561

หลักสูตร
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เป็นหลักสูตร 2 ปี มี 2 แผนการเรียนดังนี้
           1. แบบทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก(2)) โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 25 และ 12 หน่วยกิตตามลำดับ
           2. แบบไม่มีวิทยานิพนธ์ (แผน ข แบบทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ) โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 31 และ 6 หน่วยกิตตามลำดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
           2. คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.00

วิธีการสอบคัดเลือก
           โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติและความตั้งใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระยะเวลาในการศึกษา
           หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์

วันและเวลาเรียน
           จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาใช้สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ระดับบปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ใช้ สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองรายวิชาเรียนที่เหลือจากใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครจากผู้รับรอง 3 ท่าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แผ่นพับรายละเอียดหลักสูตร  (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل