ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) หมู่เรียน 510 และ 512

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 25  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
หมู่เรียน 512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561  ถึง  วันอาทิตย์ที่  29  เมษายน  2561
แนะนำหลักสูตร วันพุธที่  28  มีนาคม  2561 เวลา 18.30-20.30 น. หรือ
วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  02-562-0232-3, 081-553-0959 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่  7  พฤษภาคม  2561 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่  12  พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม 2561 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่  1  มิถุนายน  2561 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัว* ตามประกาศมหาวิทยาลัย (โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน* ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  2561
เปิดภาคเรียน*
สิงหาคม 2561
 * อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 25  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561
หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
หมู่เรียน 512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2561
แนะนำหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่  11  มกราคม 2561  เวลา 18.30-20.30 น. หรือ
วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  02-562-0232-3, 081-553-0959 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2561 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  23  มีนาคม  2561 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่  31  มีนาคม  2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่  27  เมษายน  2561  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัว* ตามประกาศมหาวิทยาลัย (โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน* ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2561
เปิดภาคเรียน*
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรกฎาคม/สิงหาคม 2561)
 * อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

           แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์)
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

           แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2. มีประสบการณ์ทำงานนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปี

           วิธีการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ   โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
           วิชาที่สอบข้อเขียน  ประกอบด้วยหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค คณิตศาสตร์-สถิติ และภาษาอังกฤษ โดยรับผู้เข้าศึกษารุ่นละประมาณ 80-100 คน
           การสอบสัมภาษณ์  จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงาน ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความพร้อมในทางเศรษฐกิจและสัมคมของผู้สมัครเข้าศึกษา

           ระยะเวลาในการศึกษา
           2 ปีการศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็น  3  ภาคการศึกษาต่อปี

           ระยะเวลาเรียน
           หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
           หมู่เรียน  512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

           ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           การศึกษาตามหลักสูตรนี้ นิสิตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร  2  ปี ประมาณ  200,000  บาท  ซึ่งรวมค่าตำราและเอกสารด้วย (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

           หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัคร 300 บาท และค่าสมัครสอบ 500 บาท
           2. สำเนาใบคะแนนการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ (A4)
           3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
           5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
           6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (ตามแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในใบสมัคร) จำนวน 1ฉบับ
           7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (แผน ข) นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน
           8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณี ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนนการศึกษา)(Transcript)
**สำเนาเอกสารทุกฉบับเป็นกระดาษขนาด A4 และต้องมีลายมือชื่อผู้สมัคร “รับรองสำเนาถูกต้อง”

           จำนวนการรับนิสิต
           รุ่นละประมาณ 80-100 คน
           แผน ก ประมาณร้อยละ 20
           แผน ข ประมาณร้อยละ 80

           ** ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ **

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل