ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 24 (รหัสสาขาวิชา XG 65) ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันอาทิตย์ที่ 30  เมษายน 2560
แนะนำหลักสูตร วันพุธที่  29 มีนาคม 2560 เวลา 18.30-20.0 น.
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560  เวลา 13.00-15.00 น.
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  08-9894- 0712, 08-1553-0959 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 8  พฤษภาคม 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่  18 พฤษภาคม 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัว* ตามประกาศมหาวิทยาลัย (โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน* ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560
เปิดภาคเรียน*
สิงหาคม 2560
 * อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 24 (รหัสสาขาวิชา XG 65) ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบแรก)
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหลักสูตร วันพุธที่  11  มกราคม 2560 เวลา 18.30-20.30 น. ณ ห้อง EC 2102
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง EC 5314
ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  08-9894- 0712, 08-1553-0959 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
รายงานตัว ตามประกาศมหาวิทยาลัย (โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560
เปิดภาคเรียน
สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

           แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์)
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

           แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2. มีประสบการณ์ทำงานนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปี

           วิธีการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ   โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
           วิชาที่สอบข้อเขียน  ประกอบด้วยหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค คณิตศาสตร์-สถิติ และภาษาอังกฤษ โดยรับผู้เข้าศึกษารุ่นละประมาณ 80-100 คน
           การสอบสัมภาษณ์  จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงาน ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความพร้อมในทางเศรษฐกิจและสัมคมของผู้สมัครเข้าศึกษา

           ระยะเวลาในการศึกษา
           2 ปีการศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็น  3  ภาคการศึกษาต่อปี

           ระยะเวลาเรียน
           ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. (สัปดาห์ละ 3-4 วัน) และ/หรือ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

           ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           การศึกษาตามหลักสูตรนี้ นิสิตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร  2  ปี ประมาณ  200,000  บาท  ซึ่งรวมค่าตำราและเอกสารด้วย (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

           หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัคร 300 บาท และค่าสมัครสอบ 500 บาท
           2. สำเนาใบคะแนนการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ
           3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           4. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
           5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
           6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (ตามแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในใบสมัคร)
           7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชือ-นามสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนน)
           8. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

           จำนวนการรับนิสิต
           รุ่นละประมาณ 80-100 คน
           แผน ก ประมาณร้อยละ 20
           แผน ข ประมาณร้อยละ 80

           ** ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ **

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خرید vpn
دانلود سریال عاشقانه Google
دانلود فصل دوم شهرزاد Google
خرید vpn اندروید
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن