ป.โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MECON)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

logoMeCon
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 27 (รหัสสาขาวิชา XG 60) ประจำปีการศึกษา  2560
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3  กรกฎาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560  
แนะนำหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ห้อง EC 2102 ตึกพิทยาลงกรณ์(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย/โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ 02-562-0232-3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
รายงานตัว วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
กรอกประวัติและชำระเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์) จำนวน 30 คน

           ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีผลการศึกษาดังนี้
           1.ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออก เพราะมีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์
           หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด (300 บาท)
           2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 ฉบับ
           3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัครและบัตรประจำตัว
           4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือ สำหรับนิสิตที่ “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” ให้ใช้สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว และ หนังสือรับรองฉบับจริงว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
           5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
           7. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
           8. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 รูป

ระยะเวลาในการศึกษา

ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

เวลาเรียน
           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ/ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل