ป.เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Ph.D.)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Doctor of Philosophy (Economics)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 9 ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) 
(แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 , หน้า 2 , รายละเอียดหลักสูตร )
รายการ
วัน -เวลา
วันรับสมัคร (Download  ใบสมัคร) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – วันศุกร์ที่  19 พฤษภาคม 2560
แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่  19 มิถุนายน 2560
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและกรอกประวัติทางอินเตอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
รายงานตัว* วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน* ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560
เปิดภาคเรียน* สิงหาคม 2560 (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 หมายเหตุ: * โปรดดูประกาศของโครงการฯ อีกครั้ง

 

logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Doctor of Philosophy (Economics)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 9 ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)
(แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 , หน้า 2, รายละเอียดหลักสูตร )
รายการ
วัน -เวลา
วันรับสมัคร (Download  ใบสมัคร) วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที 10 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและกรอกประวัติทางอินเตอร์เน็ต* ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชำระค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ รายละเอียดติดต่อโครงการฯ
รายงานตัว* ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียนปรับพื้นฐาน* ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
เปิดภาคเรียน* สิงหาคม 2560 (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 หมายเหตุ: * โปรดดูประกาศของโครงการฯ อีกครั้ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเชื่อถือ
2.   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
3.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

3.1 TOEFL

- Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450
- Computer-based Test Section ที่ 2    14 คะแนน และ Section ที่ 3    13 คะแนน
- Computer-based Test ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total ไม่น้อยกว่า

3.2 IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
3.3 CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า 45
3.4 KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
3.5 KU-TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450
3.6 วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย  ระดับคะแนน S โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่านจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา กรณีเป็นผลสอบวิชา 01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที่สอบผ่าน

เกณฑ์การคัดเลือก 

       หลักการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้วิชาการ ความตั้งใจ และความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (Dissertation Proposal)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร (รายละเอียดหลักสูตร)
           ระยะเวลาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 แผนการศึกษาแบบเน้นวิจัย (Research Plan) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 แผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan) จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาวิธีเชิงปริมาณความสนใจเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
           1. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐมิติขั้นสูง
           2. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านสาขาวิชาเอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan)
           3. นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
           4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กำหนดการเรียนการสอน
           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-21.00 น. และ/หรือ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
           สถานที่เรียน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ค่าเล่าเรียน
           เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 220,000 บาท โดยรวมการจัดหาเอกสาร-ตำราหลักของแต่ละรายวิชา และกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น

ทุนการศึกษา
           1. ทุนสำหรับนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการกำหนด
           2. ทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีและดีเด่น
           3. ทุนสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ
           4. ทุนผู้ช่วยสอน
           5. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU)

เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
           ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ (Download ใบสมัคร)
           1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
           2. ใบรายงานคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
           3. หนังสือรับรองจำนวน 3 ฉบับ
           4. ประวัติของผู้สมัครโดยย่อ
           5. ผลการสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خرید vpn
دانلود سریال عاشقانه Google
دانلود فصل دوم شهرزاد Google
خرید vpn اندروید
خرید vpn آیفون