ป.เอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Ph.D.)

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Doctor of Philosophy (Economics)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รุ่นที่ 10 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
( เว็บไซต์หลักของหลักสูตร )
รายการ
วัน -เวลา
วันรับสมัคร (Download  ใบสมัคร) วันจันทร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2561 – วันอาทิตย์ที่  27  พฤษภาคม 2561
แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ที่ 18  พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1  มิถุนายน  2561
ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 16  มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน* ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชำระค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ รายละเอียดติดต่อโครงการฯ
กรอกประวัตินิสิตใหม่ทางอินเตอร์เน็ต และ รายงานตัว* ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561
เปิดภาคเรียน* สิงหาคม 2561 (ตามประกาศโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 หมายเหตุ: * โปรดดูประกาศของโครงการฯ อีกครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเชื่อถือ
2.   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
3.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

3.1 TOEFL

- Paper-based Test section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน
- Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450
- Computer-based Test Section ที่ 2    14 คะแนน และ Section ที่ 3    13 คะแนน
- Computer-based Test ไม่น้อยกว่า 133
- Internet-based Total ไม่น้อยกว่า

3.2 IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
3.3 CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่า 45
3.4 KU-EPT คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
3.5 KU-TOEFL-ITP คะแนนไม่น้อยกว่า 450
3.6 วิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย  ระดับคะแนน S โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบผ่านจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา กรณีเป็นผลสอบวิชา 01355501 ให้นับจากวันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ของภาคการศึกษาที่สอบผ่าน

เกณฑ์การคัดเลือก 

       หลักการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้วิชาการ ความตั้งใจ และความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ (Dissertation Proposal)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร (รายละเอียดหลักสูตร)
           ระยะเวลาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 แผนการศึกษาแบบเน้นวิจัย (Research Plan) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 แผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan) จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาวิธีเชิงปริมาณความสนใจเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
           1. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐมิติขั้นสูง
           2. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านสาขาวิชาเอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan)
           3. นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
           4. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กำหนดการเรียนการสอน
           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-21.00 น. และ/หรือ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
           สถานที่เรียน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษา
          1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์
          2. กิจกรรมการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์
          3. กิจกรรมแนะนำหลักสูตร
          4. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ
          5. โครงการ THESIS CAMP
          6. โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
          7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
          8. การฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์
          9. กิจกรรมอื่นๆ

ค่าเล่าเรียน
           เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 220,000 บาท โดยรวมการจัดหาเอกสาร-ตำราหลักของแต่ละรายวิชา และกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น (หมายเหตุ : การชำระค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ รายละเอียดติดต่อโครงการฯ)

ทุนการศึกษา
1.  ทุนจากโครงการฯ
1.1  ทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี
1.2  ทุนสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
1.3  ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
1.4  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
1.5  ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด
1.6  ทุนนิสิตช่วยงานบริการวิชาการและงานบริการด้านการเรียนการสอน
2. ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU)

** ทุนการศึกษาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามโครงการฯ


เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

           ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ (Download ใบสมัคร)
           1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
           2. ใบรายงานคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
           3. หนังสือรับรองจำนวน 3 ฉบับ
           4. ประวัติของผู้สมัครโดยย่อ
           5. ผลการสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن