ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (MCE)

index_logoMCE_S

           โครงการฯ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ. ศ. 2545 ให้ดำเนินการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) โดยกำหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2545            ปัจจุบันแนวคิดด้านสหกรณ์ ได้แพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางทั้งในภาคราชการ เอกชน และชุมชน อย่างไรก็ตามพบว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญยิ่งของการสหกรณ์ คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสหกรณ์ การศึกษาทางสหกรณ์จำเป็นต้องศึกษาจากองค์ประกอบทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และการบริหารธุรกิจ แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงของแนวคิด หลักปรัชญาและวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความจำเป็นว่าควรผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายที่เป็นนักบริหาร และปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตสังคมปัจจุบัน และมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ระดับที่เปิดสอน : : : ปริญญาโท (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
สังกัดภาควิชา : : : สหกรณ์
รายละเอียดหลักสูตร : : : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
โฮมเพจของหลักสูตร : : : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/

แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل