วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (MRM)

Mrm_s

      โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท โดยมีภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริการหลักสูตรและประสานงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ระดับที่เปิดสอน : : : ปริญญาโท (ภาคปกติ)
สังกัดภาควิชา : : : เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รายละเอียดหลักสูตร : : : http://rem.eco.ku.ac.th/webpage/course1.html
โฮมเพจของหลักสูตร : : : http://rem.eco.ku.ac.th/index.html

แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان