วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB)

index_logoMAB_S

           การศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2512 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนสาขานี้ในระดับปริญญาโทอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ และ Agricultural Development Council ในการวางหลักสูตรและแนวทางการศึกษา

           ปีการศึกษา 2519/20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรเป็นครั้งแรกแต่มีนิสิตให้ความสนใจไม่มากนัก เนื่องจากการเรียนสาขานี้ในระยะแรกเป็นการรับนิสิตที่เรียนหลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือบริหารธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการศึกษาเน้นหนักทางด้านธุรกิจการเกษตรเป็นวิชาเลือก โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 ปีเต็ม ขณะที่ถ้านิสิตเน้นเรียนในสาขาวิชาเดิมของหลักสูตร คือ เศรษฐศาสตร์เกษตรและบริหารธุรกิจ นิสิตสามารถเรียนจบได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง ประกอบกับปริญญาที่ได้รับก็เป็นปริญญาของสาขาเดิมที่สังกัด ทำให้มีนิสิตที่สนใจมาเลือกเรียนเน้นหนักทางธุรกิจการเกษตรลดน้อยลง

           ปีการศึกษา 2527/28 ภาควิชาบริหารธุรกิจก็ได้เปิดสอนปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรขึ้น ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ จนกระทั่งปีการศึกษา 2535/36 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรก็ได้เปิดหลักสูตรธุรกิจเกษตรในระดับปริญญาตรีขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยเป็นการรับนิสิตเข้าศึกษาในสาขานี้และได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านนี้โดยตรงจวบจนถึงปัจจุบัน สำหรับในระดับปริญญาโทนั้นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรได้พิจารณากำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรให้เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทางธุรกิจการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งในปี 2542 ภาควิชาฯ ก็ได้รับการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542) จากทบวงมหาวิทยาลัย

           ปีการศึกษา 2544 ภาควิชาฯ ได้เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษขึ้น โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ในการเปิดสอน และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 ได้มีมติอนุมัติโครงการให้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษได้ ซึ่งภาควิชาฯ ได้ดำเนินการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในรุ่นแรกและเริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2545

           ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และใช้จนถึงปัจจุบัน

ระดับที่เปิดสอน : : : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
สังกัดภาควิชา: : : เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รายละเอียดหลักสูตร : : :
โฮมเพจของหลักสูตร : : : http://mab.eco.ku.ac.th/

แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل