วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)

index_logoMAE

           ในปัจจุบัน มีข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำงานอยู่ในสายงานเศรษฐศาสตร์เกษตรเป็นจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาด้านอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขานี้ปรากฎการณ์นี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรสำหรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น ถ้าหากวิเคราะห์ถึงเหตุผลในมุมกว้างที่มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของประเทศ 3 ระบบ คือ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาจช่วยให้ภาพมูลเหตุแห่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเด่นชัดยิ่งขึ้น ดังนี้

เหตุผลทางด้านสังคม

           ตั้งแต่อดีตกาลสังคมไทยฝังลึกอยู่กับ “สังคมเกษตรกรรม” แม้ในปัจจุบันศักยภาพของประเทศพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) แต่ก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพราะประชากรกว่าครึ่งประเทศประกอบอาชีพด้านการเกษตร และอาชีพการเกษตรนี้จะดำรงสืบต่อไปในอนาคต

เหตุผลทางด้านการเมืองการปกครอง

           รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัย ต่างเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมเป็นนโยบายหลักของการบริหารประเทศ เพราะประเทศไทยเป็น “ประเทศอุตสาหกรรมเกษตร” รัฐได้กระทำการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการตลาดในประเทศ การจัดหาตลาดต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ

           ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานของสังคมและระบบการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่นี้ ย่อมมีส่วนเชื่อมโยงถึงระบบเศรษฐกิจด้วย ทั้งหมดนี้ย่อมมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน การประกอบการที่ต้องอาศัยผลิตผลทางการเกษตรยังเป็นกิจการที่มีอนาคตสดใส ความต้องการบุคลากรระดับสูงทางเศรษฐศาสตร์เกษตรของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ยังจะเพิ่มขึ้นอีกมาก ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับสภาพการแข่งขันในสังคมข่าวสารไร้พรมแดน

ข้อเด่น

           1. ความเป็นผู้นำในวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตรของประเทศ
           คงไม่มีใครปฏิเสธความแข็งแกร่งในวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั่นเพราะประวัติศาสตร์อันยาวนานในด้านการเรียนการสอนการวิจัยค้นคว้าที่ สะท้อนถึงความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการเศรษฐศาสตร์ที่เจาะลึกด้านเกษตร ณ คณะเศรษฐศาสตร์แห่งนี้จนมีคำกล่าวว่า “ถ้าจะเรียนรู้ให้รอบด้านเรื่องเกษตร ต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
           เหตุผลยืนยันคำกล่าวข้างต้นซึ่งถือได้ว่าหนักแน่นที่สุด ก็คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนด้านการเกษตร ตลอดจนการเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรในทุกระดับปริญญา

           2. การเพิ่มประสบการณ์นอกชั้นเรียนด้วยการดูงานภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ
           นอกจากภาคทฤษฎีที่ผู้ศึกษาจะได้รับจากชั้นเรียนและตำรับตำราแล้ว ระบบการเรียนการสอนของโครงการ ฯ ณ สถาบันแห่งนี้ยังเน้นที่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการดูงานภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่าเป็นความต่างที่โดดเด่น ซึ่งน้อยสถาบันนักที่จัดกิจกรรมดูงานภาคสนามในวิชาเรียนเช่นนี้
           แนวคิดในการจัดกิจกรรมการดูงานภาคสนามของโครงการฯ คือต้องการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อความพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ทันที ดังนั้น ความหลากหลายของหน่วยงานที่ไปศึกษาจึงเป็นเรื่องที่โครงการฯ ตระหนักชัด ด้วยถือว่ากิจกรรมยิ่งแตกต่างกันออกไปสาระประโยชน์ที่พึงได้รับยิ่งมากเป็นทบทวี การดูงานจึงเกิดขึ้นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การค้า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรต่างๆ

           3. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในหลายประเทศ
           โครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์โดยปกติ ภาควิชาฯ มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้เรียนในแง่ที่ได้รับวิชาการที่เป็นสากล และปรับเปลี่ยนให้ทันกระแสเศรษฐกิจโลกอยู่เสมอ เพื่อพร้อมคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจแห่งอนาคต เป็นการเน้นย้ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงการศึกษาในลักษณะที่เป็นพลวัต (dynamic) เพราะแก่นแท้แห่งศาสตร์สาขานี้คือการมองเศรษฐกิจเป็นกระบวนการ (process) มีความต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง
           ในอนาคตทางโครงการฯ มีแผนที่จะให้นิสิตมีการลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาข้ามมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เรียนที่ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง

           4. ความพร้อมของหน่วยบริการการศึกษา
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในการให้บริการของหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
           “สำนักหอสมุดกลาง” อันเป็นแหล่งรวมสรรพวิชา โดยเฉพาะความรอบรู้ด้านการเกษตร
           “ห้องสมุดพิทยาลงกรณ” ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการระบบเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนที่นั่งอ่าน ซึ่งแยกมุมเป็นสัดส่วนเฉพาะนิสิตปริญญาโท
           “ห้องคอมพิวเตอร์ประจำภาควิชาฯ” แยกใช้งานเป็นเอกเทศ ไม่ปะปนกับภาควิชาอื่นๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องถูกเปลี่ยนทดแทนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่องเว็บไซต์เพื่อคัดสรรหลากความรู้จากโลกอินเตอร์เน็ตได้ดังใจ
           “ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ศูนย์รวมตำราชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
           “ห้องเรียนแยกเป็นสัดส่วน” ห้องเรียนของโครงการฯ จะแยกจากห้องเรียนรวมของนิสิตอื่นๆ ภายในห้องเรียนครบครันด้วยอุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน ทั้งเครื่องฉายแผ่นใส เครื่องฉายสไลด์ เครื่องเล่นวิดีโอและโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้พร้อมทุกห้อง

ระดับที่เปิดสอน : : : ปริญญาโท (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
สังกัดภาควิชา: : : เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รายละเอียดหลักสูตร : : :
โฮมเพจของหลักสูตร : : : http://mab.eco.ku.ac.th/

แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان