เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MECON)

logoMeCon

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2504 โดยระยะแรกได้จัดให้มีการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาเศรษฐกิจ) ต่อมาได้มีการขยายวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางมากขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ในช่วงกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนมาก ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของภาคเอกชนต่างๆ

           ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ภาคค่ำ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2544 โครงการหลักสูตร วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) ได้เปลี่ยนชื่อปริญญาจากวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) เป็นเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับที่เปิดสอน : : : ปริญญาโท (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)
สังกัดภาควิชา : : : เศรษฐศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตร : : : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โฮมเพจของหลักสูตร : : :

แผ่นพับ/โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان