วารสารที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560” ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (-/06/60)

>> “การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560” ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (-/06/60)

>> “การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (16/05/60)

>> “งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560” ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (16/05/60)

>> การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สร้างเสริมสหวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”  (-/06/59)
>> “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหารและธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4″ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (08/04/58)
>> “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5″ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 (13/11/57)
>> “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ของ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (17/11/57)
>> “วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท” ของ สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย (28/07/57)
>> การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (17/06/57)
>> “การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 “การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต” ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (21/07/57)
>> “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “rice for the world” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (21/07/57)
>> การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร (17/06/57) 
>> “วารสารประชากรศาสตร์” ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (04/04/57)
>> “วารสารบัณฑิตวิทยาลัย” ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (04/03/57)
>> การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (06/08/56) 
>> การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกาา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556(-/04/56) 
>> การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน” (29/03/56)
>> การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (23/02/56) 
>> การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 1 “สหวิทยางานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน” ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(23/02/56)
>> การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน(07/11/55)
>> การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sripatum University Conference 2012; SPUCON12) ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(02/10/55)
>> การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เรื่อง การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (02/10/55)
>> การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Knowledge Integration to Sustainable Development ของ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต(08/06/54)
>> โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(04/05/55)
>> โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (06/06/54)
>> การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี(10/05/54)
>> วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี(25/04/54)
>> วารสารวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(02/03/54)
>> โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี(09/02/54)
>> การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(09/02/54)
>> การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(09/02/54)
>> การประชุมวิชาการระดับชาติ 2011 SPU National Conference ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี(09/02/54)
>> โครงการจัดประชุมวิชาการ “ราชพฤกษ์วิชาการ” ครั้งที่ 2 ของ วิทยาลัยราชพฤกษ์(09/02/54)
>> งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 ของมหาวิทยาลัยรังสิต(17/12/53)
>> การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(26/11/53)
>> โครงการประชุมทางวิชาการวิจัยรำไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2553 เรื่อง “วิจัยเพื่อการพัมนาท้องถิ่น” ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(08/06/53)
>> วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย (08/06/53) 
>> การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4″ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (08/06/53)
>> การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 : ศิลปากรสรรค์สร้าง สังคมเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์” ของ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (04/01/53)
>> โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (04/01/53)
>> วารสารวนศาสตร์ ของ ม.เกษตรศาสตร์ (17/11/52)
>> การจัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ของ ม.มหิดล (17/11/52)
>> วารสารการจัดการป่าไม้ ของ ม.เกษตรศาสตร์ (27/04/52)
>> การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (27/04/52)
>> วารสารวิจัย ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (27/04/52)
>> วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของ ม.เกษตรศาสตร์  (09/03/52)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل