วารสารที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

>> “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหารและธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 เรื่อง การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก” ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (14/03/59)

>> “62 nd ICoMST International Congress of Meat Science and Technology” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (–/59)

>> “วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (–/59)

>> “โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8/The 8 th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research” ของ มหาวิทยาลัยบูรพา (–/59)

>> “6th International Conference on Business, Marketing, Management and Economic ICBMME’16” International Scientific Academy of Engineering and Technology (-/12/58)

>> “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7” ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (25/11/58)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 เรื่อง อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (24/09/58)

>> “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องบูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (06/07/58)

>> “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (25/05/58)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (18/03/58)

>> โครงการจัดการประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ของ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24/04/57)

>> การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (24/04/57)

>> โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24/04/57)

>> การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (04/04/57)

>> โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (04/04/57)

>> โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (26/04/55)

>> “งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2554 (RSU Research Conference 2011) ของ มหาวิทยาลัยรังสิต(17/02/54)

>> โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล(27/02/54)

>> โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ครั้งที่ 12 ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(27/02/54)

>> ประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 4 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 106 ปี เรื่อง พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ (Social Quality)(27/02/54)

>> การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (23/09/53)

>> การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษย์กับสังคม 53 ของ มหาวิทยาลัยบูรพา(23/04/53)

>> การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปะศาสตร์ประยุกต์ ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(23/04/53)

>> การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 (มรภ.สุรินทร์) (09/03/52)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل