วารสารที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> “Asian  Journal of Agricultural and Development” ของ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) Los Banos, Laguna Philippines.  (6/09/60)

>> “International Journal of Food And Agricultural Economics (IJFAEC)” ของ Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Business, Department of Economics and Finance, Alanya/Antalya-Turkey.  (6/09/60)

>> “Journal of Agricultural Research” ของ Yezin Agricultural University (YAU), Myanmar  (6/09/60)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 NEUNIC 2017″ ของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (-/06/60)

>> “งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560” ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (16/05/60)

>> “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (16/05/60)

>> “งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560” ของมหาวิทยาลัยรังสิต (13/01/60)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (13/01/60)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11” ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (10/01/60)

>> “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (25/12/59)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (07/12/59)

>> “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (-/11/59)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (-/11/59)

>> “การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 47 ปี 2559” ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (04/11/59)

>> “การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (27/09/59)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม (23/09/59)

>> “การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (25/08/59)

>> “วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (02/08/59)

>> “การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2559” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (08/01/59)

>> “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (08/01/59)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 1” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (08/01/59)

>> “วารสารบัณฑิตศึกษา” ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (05/01/59)

>> “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (05/01/59)

>> “วารสารวิจัย” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (05/01/59)

>> “วารสารวิชาการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา” ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (05/01/59)

>> “The EEI-LMS Launch Conference” ของ Economy and Environment Institute Lower Mekong Subregion (05/01/59)

>>  “การประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ครั้งที่  ของวิทยาลัยเนคโนโลยีสยาม (02/12/58)

>> “งานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (18/11/58)

>> “วารสารวิทยบริการ” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (18/11/58)

>> “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (18/11/58)

>>  “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ”” ของวิทยาลัยเนคโนโลยีสยาม (23/06/58)

>>  “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน”” ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (23/06/58)

>>  “การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชนสังคมฐานความรู้”” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (23/06/58)

>>  “การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เรื่อง  “การนำองค์ความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”” ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (19/06/58)

>> “งานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (20/05/58)

>> “การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (20/05/58)

>> “การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558” ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (20/05/58)

>> “งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหารและธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (12/03/58)

>> “วารสารเกษตรพระจอมเกล้า” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (12/03/58)

>>  The 8th Conference Asian Society for Agricultural Economists : The Viability of small farmers. หน่วยงานผู้จัดการประชุมวิชาการคือ The Asian Society for Agricultural Economics. (30/12/57)

>> “โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership” ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (07/06/57) 

>>  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “การสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเชียน” ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร (17/06/57)

>>  โครงการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (24/04/57)

>>  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “การสร้างความเข็มแข็งในประชาคมอาเซียน” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (17/06/57)

>>  โครงการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (24/04/57)

>>  การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (04/04/57)

>> “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (30/07/56) 

>>  การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556 (03/04/56)

>>  การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (03/04/56)

>>  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 ของ มหาวิทยาลัยรังสิต (07/02/56)

>>  ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 13 ของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/02/56)

>>  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เรื่อง การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (02/10/55)

>>  โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (26/04/55)

>>  วารสารวิจัย ม.ญ ฉบับบัณฑิตศึกษา ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (11/04/55)

>>  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 The 24th National Graduate Research Conference ของ มหาวิทยาลัยบูรพา (27/03/55)

>>  ประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย” ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่(27/03/55)

>>  2012 SPUC National Conference Research and Creative Solutions for Development การประชุมวิชาการระดับชาติผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (17/02/55)

>>  สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหารและธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 1 “อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC” ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17/02/55)

>>  วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย The journal of the Research Promotion Association ของสมาคมส่งเสริมการวิจัย (17/02/55)

>>  สัมมนาวิชาการระดับชาติสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 1 “อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC” ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (01/02/55)

>>  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Humanities and Social Science Research Trends on ASEAN Community and Beyond ของ มหาวิทยาลัยมหิดล (01/02/55)

>>  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัมนา (2012 SPUC National Conference) ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (01/02/55)

>>  โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (01/02/55)

>>  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (14/10/54)

>>  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ (14/10/54)

>>  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1 ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (13/07/54)

>>  โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (06/06/54)

>>  การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (19/05/54)

>>  วารสารบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ (22/04/54)

>>  โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ ๑ ของ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (31/03/54)

>>  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ(15/03/54)

>>  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (14/03/54)

>>  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ของ มหาวิทยาลัยพายัพ(27/02/54)

>>  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย “กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก” ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(27/02/54)

>>  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา” ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี(27/02/54)

>>  โครงการจัดประชุมวิชาการ “ราชพฤกษ์วิชาการ” ครั้งที่ 2 แนวคิด “พัฒนาความรู้สู่การพัฒนาคนและชุมชนเข้มแข็ง” ของ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์(27/02/54)

>>  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 5 ของ วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(27/02/54)

>>  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 : มุ่งมั่นงานวิจัยพัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร(27/02/54)

>>  การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(27/02/54)

>>  โครงการ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ของ มหาวิทยาลัยรังสิต(27/02/54)

>>  วารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(27/01/54)

>>  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(18/11/53)

>>  การประชุมทางวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(18/10/53)

>>  การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 18 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (13/09/53)

>>  การประชุมทางวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “วิถีเอเซีย: ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ” (24/08/53)

>>  โครงการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(03/06/53)

>>  โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย “ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4″ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (14/05/53) 

>>  โครงการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (16/03/53)

>>  วารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (16/03/53)

>>  วารสารวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกริก (13/11/52)

>>  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 (มรภ.สุรินทร์) (09/03/52)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل