วารสารที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

>> การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “บูรณาการงานวิจัยสู่ความรู้ที่ยั่งยืน” ของ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (–/07/58)

>> โครงการจัดประชุมระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (–/07/58)

>> โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (–/05/58)

>> การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (–/05/56)

>> การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1″ ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (19/06/55)

>> การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการจัดการครั้งที่ 4 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(19/06/55)

>> วารสารชุมชนวิจัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (24/05/55)

>> โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (24/05/55) 

>> วารสารราชพฤกษ์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (11/04/55)

>> วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

>> การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

>> การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (01/02/55)

>> วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (01/02/55)

>> โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (06/06/54)

>> งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก(08/01/54)

>> วารสารวิทยาการจัดการอุดรธานี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (17/06/53)

>> วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (17/06/53)

>> การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (03/06/53)

>> วารสารศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (03/06/53) 

>> วารสารปศุสัตว์เกษตรศาสตร์ (ม.เกษตรศาสตร์) (09/03/52)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل