วารสารที่ขึ้นทะเบียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 :arrow: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม: ความท้าทายใหม่” ของ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (–/07/58) 

:arrow:  การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (30/12/57)

 :arrow:  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (06/10/57)

 :arrow:  การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกาา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (–/05/56)

 :arrow:  โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 2557 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15/03/56)

 :arrow:  โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2013″ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ(10/01/56)

 :arrow:  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (15/11/55)

 :arrow:  การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge for ASEAN Community) ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร (15/11/55)

 :arrow:  โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (24/05/55) 

 :arrow:  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11/04/55)

 :arrow:  การประชุมวิชาการ หัวข้อ “วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020″ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (05/04/55)

 :arrow:  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ ๔ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 :arrow:  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 :arrow:  วารสารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 :arrow:  การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7 “ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก” ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 :arrow:  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 :arrow:  การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7 “ยกเครื่องการศึกาาไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 :arrow:  วารสารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร (20/02/55)

 :arrow:  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร (20/02/55)

 :arrow:  การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 : มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (14/09/54)

 :arrow:  โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (06/06/54)

 :arrow:  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ (09/03/54)

 :arrow:  งานประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(09/03/54)

 :arrow:  โครงการ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ของ มหาวิทยาลัยรังสิต(09/03/54)

 :arrow:  วารสารรามคำแหง ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (21/02/54)

 :arrow:  งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(14/01/54)

 :arrow:  งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย ประจำปี 2554″ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(14/01/54)

 :arrow:  การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 18 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (23/09/53)

 :arrow:  การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 6 “วิถีเอเซีย ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ”(23/09/53)

 :arrow:  วารสารการเกษตรราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (23/09/53)

 :arrow:  งานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(23/09/53)

 :arrow:  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (24/08/53) 

 :arrow:  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ครั้งที่ 5) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม (16/08/53)

 :arrow:  วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (27/11/52)

 :arrow:  วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (28/10/52)

 :arrow:  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (สจพ.ลาดกระบัง) (22/05/52)

 :arrow:  การประชุมผลงานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1 (ม.สงขลานครินทร์) (22/05/52)

 :arrow:  การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 (ม.สงขลานครินทร์) (22/05/52)

 :arrow:  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ (มรภ.เชียงราย) (24/04/52)

 :arrow:  วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ (24/03/52)

 :arrow:  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (ม.ขอนแก่น) (09/03/52)

 :arrow:  วารสารการจัดการป่าไม้ (ม.เกษตรศาสตร์) (09/03/52)

:arrow:  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 

:arrow:  วารสารบัณฑิตศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

:arrow:  วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ (09/09/51)

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل