คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร

         

คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้ เป็นการสรุปการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้บุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ มีความรู้ด้านจรรยาบรรณที่พึงมีและพึงปฏิบัติในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในหน่วยวิชา และระหว่างหน่วยวิชาของศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ โดยมี ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เป็นวิทยากร    และได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามจรรยาบรรณของตนเอง และยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ในประเด็นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ จักได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

Download คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ

خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید وی پی ان