: รายละเอียดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา MECON ภาคปกติ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  MECON ภาคปกติ  (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่ วัน-เวลา อาจารย์ผู้สอน  ภาคเรียนที่ 1/2560
01101571 Advanced  Math Econ. I 1 จ 13.00-16.00 บัณฑิต, ธีรศักดิ์
01101572 Advanced Econ. Statistic 1 ศ 13.00-16.00 สัณหะ, เรวัตร
01101581 Microeconomics Theory I 1 ศ 9.00-12.00 วรวรรณ, สุปรียา, เสาวลักษณ์
01101582 Macroeconomics Theory I 1 พ 13.00-16.00 อรุณี, สุภาณี