: รับสมัครนิสิตใหม่

    
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2) รอบสอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับสมัครเฉพาะแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ เท่านั้น)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  2  เมษายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2561  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) 
รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ >> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

 ………………………….