: รับสมัครนิสิตใหม่

 

logo_phd
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รุ่นที่ 10 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดหลักสูตร )
รายการ
วัน -เวลา
วันรับสมัคร (Download  ใบสมัคร) วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

 ………………………….ภาพนิ่ง1

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 25  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
หมู่เรียน 512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 26  กุมภาพันธ์  2561  ถึง  วันอาทิตย์ที่  29  เมษายน  2561  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)

  ………………………….

    
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่  23  มีนาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online)  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)