: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

 

logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รุ่นที่ 9 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
(Download ใบสมัคร   
รายละเอียดหลักสูตร  และ รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ )  

………………………….

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบ 2)  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่  15  ตุลาคม 2560 (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด

 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครรอบแรก)

——————————————————————

logoMeCon

 

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

logoMeCon
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 27 (รหัสสาขาวิชา XG 60) ประจำปีการศึกษา  2560
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3  กรกฎาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560  
แนะนำหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ห้อง EC 2102 ตึกพิทยาลงกรณ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย/โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ 02-562-0232-3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
รายงานตัว วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
กรอกประวัติและชำระเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์) จำนวน 30 คน

           ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีผลการศึกษาดังนี้
           1.ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออก เพราะมีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์
           หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด (300 บาท)
           2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 ฉบับ
           3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัครและบัตรประจำตัว
           4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือ สำหรับนิสิตที่ “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” ให้ใช้สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว และ หนังสือรับรองฉบับจริงว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
           5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
           7. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
           8. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 รูป

ระยะเวลาในการศึกษา

ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

เวลาเรียน
           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ/ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท