: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

——————————————————————-

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม 2560-วันอาทิตย์ที่  17  กันยายน 2560 (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด

——————————————————————

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  

การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU) 

——————————————————————

index_logoMBE_S

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 

1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 24  หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 2 

2)  ชี้แจงกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการรายงานตัวนิสิตใหม่และขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รหัสสาขา XG65) หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512  รอบที่ 2 

3)  แจ้งเพื่อทราบ สำหรับนิสิต MBE รุ่นที่ 24 หมู่เ่รียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 1)

 

กำหนดการปฐมนิเทศ และ กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน หมู่เรียน 510 และ หมู่เรียน 512 (รอบที่ 1) 

——————————————————————-

MAEs_newMABs_new

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (รายละเอียด)  (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ  (รอบ 2) 
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) 
- หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAB) 
2. ขอให้นิสิตใหม่ทุกคนเข้าไปกรอกประวัตินิสิตใหม่ ที่นี่ (คลิก)    โดยมีขั้นตอนกา รกรอกประวิัตินิสิต (คลิก) 
3. การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ 

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560  

——————————————————————

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559     (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

logoMeCon

>>  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ รุ่น 77M 

>> หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2559 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์