ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

 

20626544_1457334841022845_5944340079051996526_o กำหนดการรับสมัคร_Page_1

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

: รับสมัครนิสิตใหม่

ภาพนิ่ง1


โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 25  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561
หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
หมู่เรียน 512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)

 

    
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่  23  มีนาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online)  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)

 ………………………….

index_logoMCE_S

………………………….

โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบ 2)  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่  15  ตุลาคม 2560 (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด

>> สำหรัับผู้สมัครรอบแรก
1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
2. ประกาศ รหัสประจำตัวนิสิต
3. ประกาศ ขั้นตอนการกรอกประวัตินิสิตใหม่ และขอ Account Nontri
4. ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ

>> สำหรัับผู้สมัครรอบ 2 
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 (ผู้สมัครรอบที่ 2) 

——————————————————————

logoMeCon

 

 

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

logoMeCon
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 27 (รหัสสาขาวิชา XG 60) ประจำปีการศึกษา  2560
รายการ
วัน-เวลา
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. ขั้นตอนการกรอกประวัตินิสิตใหม่ 
3. กำหนดการลงทะเบียนเรียน
รายงานตัว วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
กรอกประวัติและชำระเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์) จำนวน 30 คน

           ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีผลการศึกษาดังนี้
           1.ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออก เพราะมีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์
           หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด (300 บาท)
           2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 ฉบับ
           3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัครและบัตรประจำตัว
           4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือ สำหรับนิสิตที่ “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” ให้ใช้สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว และ หนังสือรับรองฉบับจริงว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
           5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
           7. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
           8. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 รูป

ระยะเวลาในการศึกษา

ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

เวลาเรียน
           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ/ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn خرید vpn
خرید کریو خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن خرید vpn Google
دانلود فيلم با لينك مستقيم دانلود فيلم ٢٠١٧ خريد کریو خريد فیلتر شکن Google
خرید وی پی ان Google
خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn Google