ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

TV_phd260

20626544_1457334841022845_5944340079051996526_o กำหนดการรับสมัคร_Page_1

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

 

logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รุ่นที่ 9 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
(Download ใบสมัคร   
รายละเอียดหลักสูตร  และ รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ )  

………………………….

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบ 2)  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่  15  ตุลาคม 2560 (Download ใบสมัคร  และ รายละเอียด

 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครรอบแรก)

——————————————————————

logoMeCon

 

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

logoMeCon
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 27 (รหัสสาขาวิชา XG 60) ประจำปีการศึกษา  2560
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3  กรกฎาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560  
แนะนำหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ห้อง EC 2102 ตึกพิทยาลงกรณ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย/โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ 02-562-0232-3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
รายงานตัว วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
กรอกประวัติและชำระเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เปิดภาคเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์) จำนวน 30 คน

           ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีผลการศึกษาดังนี้
           1.ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2.ไม่เคยถูกคัดชื่อออก เพราะมีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์
           หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด (300 บาท)
           2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 ฉบับ
           3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัครและบัตรประจำตัว
           4. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือ สำหรับนิสิตที่ “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” ให้ใช้สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว และ หนังสือรับรองฉบับจริงว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
           5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
           7. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
           8. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 3 รูป

ระยะเวลาในการศึกษา

ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

เวลาเรียน
           วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ/ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           ตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خرید vpn
دانلود سریال عاشقانه Google
دانلود فصل دوم شهرزاد Google
خرید vpn اندروید
خرید vpn خرید کریو خرید vpn آیفون خرید vpn اندروید خرید وی پی ان خرید فیلتر شکن