: รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

index_logoMCE_S

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14 (รอบที่ 2)  ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
(Download ใบสมัคร , รายละเอียด)  

——————————————————————–

logoMeCon
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 (
รายละเอียด)  

——————————————————————–

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

index_logoMCE_S

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14  ประจำปีการศึกษา 2558 (รายชื่อ)   

——————————————————————–

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The Tenth National Conference of Economists: NCE)

: ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ปิดให้บริการ [บันทึกอัตโนมัติ]

การลงทะเบียนภาคต้น 2558 ของนิสิตภาคปกติ รุ่นที่ 75M

 

นิสิตภาคปกติรุ่นที่ 75M  วิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ค่ะ

01108511 01108512 01107511
Microeconomic Theory Iทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค I Macroeconomic Theory Iทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I Advanced Quantitative Analysis for Economistsการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับนักเศรษฐศาสตร์