: รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร
index_logoMCE_S
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 (Download ใบสมัคร , รายละเอียด)  
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
 ——————————————————————–
 logoMeCon
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน 2558
——————————————————————–

 

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)
logo_phd
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
——————————————————————–
index_logoMAEindex_logoMAB_S
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (รอบที่ 2)  และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รอบที่ 2)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 20  
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 14  
——————————————————————–
index_logoMBE_S
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
>> 
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียน  
>> ขั้นตอนสำหรับการรายงานตัวนิสิตและลงทะเบียน สำหรับรหัสประจำตัวนิสิตที่จะใช้ลงทะเบียนเรียน นิสิตจะได้รับในวันที่มารายงานตัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2558  
——————————————————————–
หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคปกติ)  
รอบที่ 2 :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ) รอบสอง โดยสมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 12 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th

 

: สัมมนาทางวิชาการ โดยคณะนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

20150630111749 20150630111712

คณะนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) จัดทำโครงการสัมมนา ดังนี้

1. เรื่อง สหกรณ์กับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารสหกรณ์ สมาชิก และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ นำความรู้หลักและวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีวิทยากรคือ

:arrow:  นายสัญญา ลำเจียกเทศ  ประธานกรรมการสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด
:arrow:  นายชูชาติ อินสว่าง  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
:arrow:  นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด
:arrow:  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เรื่อง การบริหารเงินของสหกรณ์ยุคใหม่  ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยลดความเสี่ยง และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนา  โดยมีวิทยากรคือ

:arrow:  นายวินัย นิยโมสถ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
:arrow:  นายศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
:arrow:  นายฐกร บึงสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
:arrow:  ผศ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1  อัตรา  และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

: ประกาศตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14

ประกาศตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14

วิชา Micro : อ.ดร.ชญาดา ภัทราคม  (ห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ครั้งที่ 1 :  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00-16.00 น.
ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00-16.00 น.
ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.