รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร
index_logoMAEindex_logoMAB_S
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (รอบที่ 2) (Download ใบสมัคร, รายละเอียด) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รอบที่ 2) (Download ใบสมัคร, รายละเอียด)  
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
index_logoMCE_S
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 (Download ใบสมัคร , รายละเอียด)  
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
 logoMeCon
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน 2558
——————————————————————–

 

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)
index_logoMBE_S
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
>> 
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเรียน  
>> รหัสประจำตัวนิสิต (ใช้สำหรับรายงานตัวและลงทะเบียน) (รอประกาศในวันที่ 29 พ.ค.58)   
>> ขั้นตอนสำหรับการรายงานตัวนิสิตและลงทะเบียน  
——————————————————————–
logo_phd
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (รอประกาศในวันที่ 29 พ.ค.58) 
 ——————————————————————–
หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคปกติ)  
รอบที่ 2 :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ) รอบสอง โดยสมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 12 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th

 

ประกาศตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14

ประกาศตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14

วิชา Micro : อ.ดร.ชญาดา ภัทราคม  (ห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ครั้งที่ 1 :  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00-16.00 น.
ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00-16.00 น.
ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.

รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 (เทอม 3) ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558  สำหรับนิสิต  รุ่นที่ 8-11รุ่นที่ 12รุ่นที่ 13   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (XG 01) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาคปกติ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558  (www.grad.ku.ac.th)

|| ตรวจสอบรายชื่อ ||กำหนดการและขั้นตอน || แบบฟอร์มอื่น ๆ || สาขาวิชาที่ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

รับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคปกติ (รอบสอง) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ) รอบสอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ  โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 12 มิถุนายน 2558 (เปิดรับสมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) สมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th