รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

ชื่อหลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร
logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 
(แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 , หน้า 2) (รายละเอียด)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
index_logoMBE_S
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 (รหัส 58) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
index_logoMAE
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (รายละเอียด)
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
index_logoMAB_S
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รายละเอียด)
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
——————————————————————–

 

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ) กำหนดการ
logo_phd
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
>> ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ (แนวทางสำหรับการจัดทำโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์)
>> สอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
index_logoMBE_S
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยรายงานตัววันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ >> รายชื่อ แผน ก (แบบ ก 2)
>> รายชื่อ แผน ข                                                                         
 ——————————————————————–
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (XG01) ภาคปกติ MECON75M
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558  (รายชื่อ)  โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในเวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สอบสัมภาษณ์ 
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. โดยขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในเวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ และที่  www.grad.ku.ac.th
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ
- สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง EC 5415 อาคาร 5
สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ และที่ www.grad.ku.ac.th
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ
- สอบสัมภาษณ์ 
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ และที่ www.grad.ku.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ MBE22

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 22  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
>> รายชื่อ แผน ก (แบบ ก 2)  รายงานตัววันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
>> รายชื่อ แผน ข รายงานตัววันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MECON75M

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (MECON) ภาคปกติ รุ่น 75M รหัสสาขาวิชา XG01  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รายชื่อ)  โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในเวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รอบแรก)
>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
>> แนวทางสำหรับการจัดทำโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์
(ดูกำหนดการอื่นๆ)

โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students)  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ (ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทความนำเสนอถึงวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2727-3178 โทรสาร 0-2375-8842