: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

index_logoMBE_S

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23 
กำหนดการรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
(รายละเอียด)  

——————————————————————–

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 21 (รายละเอียด , Download ใบสมัคร) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 (รายละเอียดDownload ใบสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559  

——————————————————————–

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

index_logoMCE_S

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14  (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่-2  
>> กำหนดวันลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   

——————————————————————–

logoMeCon
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  MECON 25  
>> ประกาศชี้แจงกำหนดการต่างๆ    
โดยกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-21.00 น. ณ ห้อง EC1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

——————————————————————–

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

——————————————————————–
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The Tenth National Conference of Economists: NCE)

: ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ปิดให้บริการ [บันทึกอัตโนมัติ]

การลงทะเบียนภาคต้น 2558 ของนิสิตภาคปกติ รุ่นที่ 75M

 

นิสิตภาคปกติรุ่นที่ 75M  วิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ค่ะ

01108511 01108512 01107511
Microeconomic Theory Iทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค I Macroeconomic Theory Iทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I Advanced Quantitative Analysis for Economistsการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับนักเศรษฐศาสตร์