รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

 

ชื่อหลักสูตร กำหนดการรับสมัคร
index_logoMBE_S หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : MBE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 (รายละเอียด) วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
logo_phd หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ : ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7 (รายละเอียด) วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
 index_logoMAE หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (รายละเอียด) วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
 index_logoMAB_S หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รายละเอียด) วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

แจ้งเวลาเปิด-ปิดศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ในสัปดาห์งานเกษตรแฟร์ 58

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดสำนักงานในสัปดาห์งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 มกราคม  - วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558  ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ จึงมีกำหนดเปิดให้บริการในเวลา 08.30-16.30 น. และปิดให้บริการห้องพักนิสิตปริญญาเอก และปริญญาโท เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะ  

และในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ มีกิจกรรมสัมมนาบุคลากรตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จึงปิดการให้บริการค่ะ  ขออภัยในความไม่สะดวก

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ จัดโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการและกลยุทธ์การยื่นเสนอบทความทางวิชาการ

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ จัดโครงการอบรมให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการและกลยุทธ์การยื่นเสนอบทความทางวิชาการ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช

ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง EC 2103

ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมโปรดแจ้งชื่อที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-2562-0233

กิจกรรมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE รุ่นที่ 22)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 (รหัส 58) ประจำปีการศึกษา 2558  เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง EC 5419 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (สำรองที่นั่งได้ที่ 02-562-0233 ต่อ 504 คุณบุษกร) ดูรายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7

logo_phd
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558  (รายละเอียด)

นิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MECON) รุ่นที่ 24

รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และประกาศชี้แจงกำหนดการต่างๆ   ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ มารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้องสำนักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cku57

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหว่าง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 029428200 ต่อ 8231-8235

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The Ninth National Conference of Economists) โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความได้ที่ http://ncethailand.org/