: รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

index_logoMCE_S

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัคร : วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
(Download ใบสมัคร , รายละเอียด)  

——————————————————————–

logoMeCon
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 (
รายละเอียด)  

——————————————————————–

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

logo_phd
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    

——————————————————————–

index_logoMAEindex_logoMAB_S
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2(รอบที่ 2)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
>> ประกาศรายงานตัวและค่าธรรมเนียม  
>> ขั้นตอนการกรอกประวัตินิสิตใหม่  
>> ขั้นตอนการลงทะเบียน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รอบที่ 2)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
>> ประกาศรายงานตัวและค่าธรรมเนียม  
>> ขั้นตอนการกรอกประวัตินิสิตใหม่  
>> ขั้นตอนการลงทะเบียน  

 

——————————————————————–

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จนถึงวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียด)

: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (รายละเอียด  

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 (รอบที่ 3)

logo_phd
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3) วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558   (รายละเอียดการรับสมัคร  และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 , หน้า 2) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสุวรีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0233 ต่อ 204

: สัมมนาทางวิชาการ โดยคณะนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

20150630111749 20150630111712

คณะนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) จัดทำโครงการสัมมนา ดังนี้

1. เรื่อง สหกรณ์กับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้บริหารสหกรณ์ สมาชิก และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ นำความรู้หลักและวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีวิทยากรคือ

:arrow:  นายสัญญา ลำเจียกเทศ  ประธานกรรมการสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำกัด
:arrow:  นายชูชาติ อินสว่าง  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด
:arrow:  นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด
:arrow:  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เรื่อง การบริหารเงินของสหกรณ์ยุคใหม่  ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยลดความเสี่ยง และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนา  โดยมีวิทยากรคือ

:arrow:  นายวินัย นิยโมสถ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
:arrow:  นายศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
:arrow:  นายฐกร บึงสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
:arrow:  ผศ.ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สังกัดศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1  อัตรา  และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

: ประกาศตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐานของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14

ประกาศตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14

วิชา Micro : อ.ดร.ชญาดา ภัทราคม  (ห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ครั้งที่ 1 :  วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00-16.00 น.
ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558   เวลา 09.00-16.00 น.
ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.