รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ) กำหนดการรับสมัคร
logo_phd
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 
(Download  ใบสมัคร , แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 , หน้า 2) (รายละเอียด)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
index_logoMBE_S
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 (รหัส 58) (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
index_logoMAEindex_logoMAB_S
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (รอบที่ 2) (Download ใบสมัคร, รายละเอียด) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รอบที่ 2) (Download ใบสมัคร, รายละเอียด)
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
index_logoMCE_S
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 (Download ใบสมัคร , รายละเอียด)
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
——————————————————————–

 

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)
logo_phd
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัวนิสิตใหม่ (NEW!!)
index_logoMBE_S
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
index_logoMAEindex_logoMAB_S
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร : MAE ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร : MAB ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) แผน ก  และ  แผน ข
- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) แผน ก  และ  แผน ข
 ——————————————————————–
หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคปกติ)
รอบที่ 2 :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ) รอบสอง โดยสมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 12 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (XG01) ภาคปกติ MECON75M
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ และที่  www.grad.ku.ac.th
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ และที่ www.grad.ku.ac.th
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ และที่ www.grad.ku.ac.th

 

รับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคปกติ (รอบสอง) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาคปกติ) รอบสอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (XG06) ภาคปกติ และ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร (XG07) ภาคปกติ  โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 12 มิถุนายน 2558 (เปิดรับสมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) สมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 22 (รอบ 2) รหัส 58 (ขอเปลี่ยนแปลงเวลาแนะนำหลักสูตร จากเดิมวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เป็น  วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้อง EC 5303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ 0-2562-0233 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) (รายละเอียดการรับสมัคร)

โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

โครงการจัดประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students)  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ (ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทความนำเสนอถึงวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2727-3178 โทรสาร 0-2375-8842