: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

——————————————————————-

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 9 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ใน วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – วันศุกร์ที่  19 พฤษภาคม 2560   (Download ใบสมัคร)  (รายละเอียด)  และ  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU) 

——————————————————————

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา  2560 รอบที่ 2  วันจันทร์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน  2560
1. รุ่นที่ 24 (รหัสสาขาวิชา XG 65 ) (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.) (รายละเอียด) และ
2. รุ่นที่ 17 (รหัสสาขาวิชา XG 65) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)  (รายละเอียด)

——————————————————————
MAEs_newMABs_new

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา  2560 (รอบสอง)   วันจันทร์ที่  3  เมษายน  2560 ถึง วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม 2560  (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 22   (รายละเอียด)  (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 16 (รายละเอียด)   (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
——————————————————————

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

——————————————————————

MAEs_newMABs_new

 

 


โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ประกาศรายชื่อ
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE)  รุ่นที่ 22 >> ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
2. หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAB) รุ่นที่ 16 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560  

——————————————————————

index_logoMBE_S

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ปีการศึกษา 2560  รหัสสาขา XG 65  รายงานตัวห้อง EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
>> MBE รุ่นที่ 24 หมุ่เรียน 510 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)  
แผน ก (วิทยานิพนธ์)
 
- แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)  

>> MBE รุ่นที่ 17 หมุ่เรียน 512 (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
 แผน ก (วิทยานิพนธ์)   
-  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)    

——————————————————————–

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559   

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ (รอบ 2)   และ กำหนดการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  

——————————————————————–

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559     (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

logoMeCon

>>  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ รุ่น 77M 

>> หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2559 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

PHD60.2.1MBE60.2

MABE60.2

 

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

: : แนะนำหลักสูตรTV_openhouse60.mabe

 

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย 2559

>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (MAB)
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ (MAE)

دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn Google
خريد vpn خريد vpn خريد vpn خريد vpn خريد vpn دانلود فیلم دانلود فیلم Google