: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

——————————————————————-

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 9 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ใน วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 (Download ใบสมัคร)  (รายละเอียด)  และ  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ (MOU) 

——————————————————————

index_logoMBE_S
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา  2560 รอบที่ 2  วันจันทร์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน  2560
1. รุ่นที่ 24 (รหัสสาขาวิชา XG 65 ) (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.) (รายละเอียด) และ
2. รุ่นที่ 17 (รหัสสาขาวิชา XG 65) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)  (รายละเอียด)

——————————————————————
MAEs_newMABs_new

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา  2560 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันศุกร์ที่  24 มีนาคม 2560  (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 22   (รายละเอียด)  (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 16 (รายละเอียด)   (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 12)
——————————————————————

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

——————————————————————

logo_phd

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  Doctor of Philosophy (Economics)

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560  

——————————————————————

index_logoMBE_S

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 

 

>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2560  รหัสสาขา XG 65  หมุ่เรียน 510 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)

1. ประกาศ โครงการฯ เรื่อง การสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ  

2. ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน 

3. ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบข้อเขียน  แผน ก (วิทยานิพนธ์)   และ  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)   กำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง EC 5313  ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

>> สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ปีการศึกษา 2560  รหัสสาขา XG 65  หมุ่เรียน 512 (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)

1. ประกาศ โครงการฯ เรื่อง การสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ (รอประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

2. ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียน (รอประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) 

3. ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบข้อเขียน  แผน ก (วิทยานิพนธ์)   และ  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) (รอประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)  กำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง EC 5205  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

——————————————————————–

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559   

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ (รอบ 2)   และ กำหนดการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ  

——————————————————————–

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559     (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

logoMeCon
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2559 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

PHD60.2

TV_MABE60

MBE60.2

 

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

: : แนะนำหลักสูตรTV_openhouse60.mabe

 

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย 2559

>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (MAB)
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ (MAE)