: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

logo_phd

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Doctor of Philosophy (Economics)
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 – วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียด

——————————————————————-

index_logoMBE_S

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23 
กำหนดการรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
(รายละเอียด)  

——————————————————————–

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 21 (รายละเอียด , Download ใบสมัคร หรือสมัคร Online) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 (รายละเอียดDownload ใบสมัคร หรือสมัคร Online) 

กำหนดการรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559  

——————————————————————–

MbeLBs

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 16 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) (รายละเอียด)
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 4 มกราคม –4 มีนาคม 2559   

——————————————————————–

หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)

index_logoMCE_S

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 14  (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่-2  
>> กำหนดวันลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   

——————————————————————–

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2558 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2559

เนื่องจากศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559  เวลา 08.00-13.00 น. (ณ ห้อง EC 5302) จึงขอปิดการให้บริการ เวลา 08.00-13.00 น.   … ขออภัยในความไม่สะดวก…

แจ้งเรื่องการให้บริการในช่วงเวลาเกษตรแฟร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 และในปีนี้มีการจัดพื้นที่สำหรับร้านค้าบริเวณรอบอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สินและการให้บริการ..

1.  ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ปิดการให้บริการห้องพักนิสิตปริญญาเอก และปริญญาโท  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559

2. สำนักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เปิดให้บริการในเวลาดังนี้  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น.

: กำหนดวันลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ

>> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 กำหนดวันลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ (รายละเอียด 

>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (MAฺB) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กำหนดวันลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้ (รายละเอียด 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The Tenth National Conference of Economists: NCE)

: ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ปิดให้บริการ [บันทึกอัตโนมัติ]