: รับสมัครนิสิตใหม่

    
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2) รอบสอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
(หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับสมัครเฉพาะแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ เท่านั้น)
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  2  เมษายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.) (รับใบสมัครฟรีได้ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ หรือ download หรือสมัคร Online) 
รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ >> หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
>> หลักสูตรธุรกิจการเกษตร
logo_phd
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รุ่นที่ 10 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดหลักสูตร )
รายการ
วัน -เวลา
วันรับสมัคร (Download  ใบสมัคร) วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
แนะนำหลักสูตร วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งโครงร่างโครงการวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์และนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

 ………………………….ภาพนิ่ง1

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 25  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
หมู่เรียน 512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 26  กุมภาพันธ์  2561  ถึง  วันอาทิตย์ที่  29  เมษายน  2561  (รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)

  ………………………….

    
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1, 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 23
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 17
รายการ
วัน-เวลา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แผน ก. 
(รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)


หลักสูตรธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แผน ก. 
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ แผน ข. 
(รายละเอียดกำหนดการอื่นๆ)

:: ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561
ด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัด การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการส่งเสริมเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จริยธรรม และการส่งเสริมความเป็นธรรม ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านศาสนาและการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ในการนี้ สำนักวิจัยขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 มายังท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้ที่ www.shmuconference.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร 02-800-2840-60 ต่อ 1008/1019

ad posterA3

——————–

headernida2018——————–

4786IMG_4257——————–

:: ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ MECON ภาคปกติ รุ่น 78M

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ รุ่น 78M รหัสสาขาวิชา XG01 (รายละเอียด)

ประกาศห้องสอบและรายชื่อสอบข้อเขียนของ MECON ภาคปกติ รุ่น 78 M

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (MECON) รุ่น 78 M

>> ประกาศห้องสอบและรายชื่อสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับผู้สมัคร MBE รุ่นที่ 25 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

ภาพนิ่ง1โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 25  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

หมู่เรียน  510 : เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  18.00-21.00 น.
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  แผน ก  และ  แผน ข
>> ชี้แจงกำหนดการต่างๆ สำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
>> การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน

หมู่เรียน 512 : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  แผน ก  และ  แผน ข
>> ชี้แจงกำหนดการต่างๆ สำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
>> การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน

: : แผ่นพับประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

خرید VPN ساکس کریو دانلود سریال گلشیفته خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن