: รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร (ภาคพิเศษ)

——————————————————————–

index_logoMCE_S

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 

Download ใบสมัครฟรี และรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9  พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน  2559 (รายละเอียด) 

——————————————————————–

index_logoMBE_S

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23  (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)  รอบที่ 2

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียด) 

——————————————————————–>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 21 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด และ Download ใบสมัคร หรือ สมัคร Online) 
>> หลัก
กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559  (รายละเอียด และ Download ใบสมัคร หรือ สมัคร Online)  
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

——————————————————————–

logo_phd

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics)  รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
กำหนดการรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 (รายละเอียด

——————————————————————-
หลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก (ภาคพิเศษ)
——————————————————————–ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 21
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. ประกาศขั้นตอนในการรายงานตัวนิสิตใหม่ (วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2559)
3. ประกาศวันที่รายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559)

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15 
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. ประกาศขั้นตอนในการรายงานตัวนิสิตใหม่
(วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2559)
3. ประกาศวันที่รายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559)
——————————————————————–

index_logoMBE_S

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 23 (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
2. ขั้นตอนสำหรับการรายงานตัวและลงทะเบียน   รหัสประจำตัวนิสิต เพื่อนำรหัสไปกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ตามขั้นตอนที่ 1) และลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามขั้นตอนที่ 2)
3. ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ MBE รุ่นที่ 23

——————————————————————–

logo_phd

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559  

——————————————————————-

MbeLBs

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 16 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
>> แผน ก และ สำรอง แผน ก 
>> แผน ข และ สำรอง แผน ข
  
**ขอเลื่อนวันรายงานตัว โปรดติดตามประกาศของโครงการฯ ต่อไป

หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  (กำหนดการรับสมัครตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย)

logoMeCon
>> หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคต้น 2559 หาก Download ใบสมัครที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้  กรุณาติดต่อที่ Email: nulex2002@yahoo.com
 >>  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ รุ่น 76M รหัสสาขา XG01 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. รายงานตัว ณ ห้อง EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์)   

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

>> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

>> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

: ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ ปิดให้บริการ [บันทึกอัตโนมัติ]